آشنایی با تابع get meta sql در وردپرس

wordpress-logo

با توجه به پرس و جوی  متا پذ وردپرس ، یک بند SQL به پرس و جو اصلی اضافه می کند.

 

ساختار

<?php get_meta_sql( $meta_query, $type, $primary_table, $primary_id_column, $context ); ?> 

پارامترها

$meta_query
یک رشته است که پرس و جوی متا را باز می گرداند
Default: None
$type
نوع رشته ای اجباری نوع متا
Default: None
$primary_table
یک رشته اجباری جدول پایگاه داده ای که شما می خواهیدپرس و جوی متا در آن باشد
Default: None
$primary_id_column
یک رشته اجباری که ستون شناسه اصلی جدول پایگاه داده را می گیرد
Default: None
$context
یک رشته اختیاری که پرس و جوی اصلی متا می باشد
Default:

مقادیر بازگشتی

(array) array( 'join' => $join_sql, 'where' => $where_sql ).


مثال ها

<?php  
$meta_query = array(
	array(
		'key' => 'color',
		'value' => 'blue',
		'compare' => 'NOT LIKE'
	)
);
global $wpdb;
$meta_sql = get_meta_sql( $meta_query, 'post', $wpdb->posts, 'ID' );

خروجی :


Array ( [join] => INNER JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id) [where] => AND ( (wp_postmeta.meta_key = 'color' AND CAST(wp_postmeta.meta_value AS CHAR) NOT LIKE '%blue%') ) ) 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.