آموزش وردپرس ، ساخت یک breadcrumb بدون پلاگین

breadcrumb-creative-logo-@2x

در این قسمت به ساخت یک breadcrumb بدون پلاگین بدون پلاگین پرداخته می شود.breadcrumb یک مسیری است از صفحه اصلی تا به صفحه جاری.ممکن است چندین دسته بندی در مسیر یک پست قرار داشته باشند.

در ابتدا یک مثال ساده را می بینیم

$crumbs = explode("/",$_SERVER["REQUEST_URI"]);
foreach($crumbs as $crumb){
  echo ucfirst(str_replace(array(".php","_"),array(""," "),$crumb) . ' ');
}

در مثال بالا آدرس جاری را گرفته و با  کاراکتر "/" آنها را از هم جدا کرده و در آرایه crumbs می ریزد و بعد از آن آنهارا نمایش می دهد.به طور مثال اگر http://wpmen.ir/category/a باشد آن را به صورت زیر جدا کرده و نمایش خواهد داد

$crums=array [‘wpmen’,’category’,’a’];

Wpmen category a

نمایش خواهد داد

حال یک مثال دیگر که با استفاده تابع می باشد، کد زیر را در functions.php قرار دهید

function the_breadcrumb() {
	if (!is_home()) {
		echo '<a href="';
		echo get_option('home');
		echo '">';
		bloginfo('name');
		echo "</a> ";
		if (is_category() || is_single()) {
			the_category('title_li=');
			if (is_single()) {
				echo " ";
				the_title();
			}
		} elseif (is_page()) {
			echo the_title();
		}
	}
}

حال کافیست که ()the_breadcrumb را در جایی که می خواهید نمایش داده شود بگذارید و آن را مشاهده نمایید.

و در آخر یک breadcrumb حرفه ای را نمایش می دهیم که با ()dimox_breadcrumbs می توانید آن را فراخوانی کنید.کافیست کد زیر را در functions.php قرار دهید.

<?php 
function dimox_breadcrumbs(){
 /* === OPTIONS === */
  $text['home']   = 'Home'; // text for the 'Home' link
  $text['category'] = 'Archive by Category "%s"'; // text for a category page
  $text['tax']   = 'Archive for "%s"'; // text for a taxonomy page
  $text['search']  = 'Search Results for "%s" Query'; // text for a search results page
  $text['tag']   = 'Posts Tagged "%s"'; // text for a tag page
  $text['author']  = 'Articles Posted by %s'; // text for an author page
  $text['404']   = 'Error 404'; // text for the 404 page
  $showCurrent = 1; // 1 - show current post/page title in breadcrumbs, 0 - don't show
  $showOnHome = 0; // 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
  $delimiter  = ' / '; // delimiter between crumbs
  $before   = '<span class="current">'; // tag before the current crumb
  $after    = '</span>'; // tag after the current crumb
  /* === END OF OPTIONS === */
  global $post;
  $homeLink = get_bloginfo('url') . '/';
  $linkBefore = '<span typeof="v:Breadcrumb">';
  $linkAfter = '</span>';
  $linkAttr = ' rel="v:url" property="v:title"';
  $link = $linkBefore . '<a' . $linkAttr . ' href="%1$s">%2$s</a>' . $linkAfter;
  if (is_home() || is_front_page()) {
    if ($showOnHome == 1) echo '<div id="crumbs"><a href="' . $homeLink . '">' . $text['home'] . '</a></div>';
  } else {
    echo '<div id="crumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">' . sprintf($link, $homeLink, $text['home']) . $delimiter;
    
    if ( is_category() ) {
      $thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
      if ($thisCat->parent != 0) {
        $cats = get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, $delimiter);
        $cats = str_replace('<a', $linkBefore . '<a' . $linkAttr, $cats);
        $cats = str_replace('</a>', '</a>' . $linkAfter, $cats);
        echo $cats;
      }
      echo $before . sprintf($text['category'], single_cat_title('', false)) . $after;
    } elseif( is_tax() ){
      $thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
      if ($thisCat->parent != 0) {
        $cats = get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, $delimiter);
        $cats = str_replace('<a', $linkBefore . '<a' . $linkAttr, $cats);
        $cats = str_replace('</a>', '</a>' . $linkAfter, $cats);
        echo $cats;
      }
      echo $before . sprintf($text['tax'], single_cat_title('', false)) . $after;
      
    }elseif ( is_search() ) {
      echo $before . sprintf($text['search'], get_search_query()) . $after;
    } elseif ( is_day() ) {
      echo sprintf($link, get_year_link(get_the_time('Y')), get_the_time('Y')) . $delimiter;
      echo sprintf($link, get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')), get_the_time('F')) . $delimiter;
      echo $before . get_the_time('d') . $after;
    } elseif ( is_month() ) {
      echo sprintf($link, get_year_link(get_the_time('Y')), get_the_time('Y')) . $delimiter;
      echo $before . get_the_time('F') . $after;
    } elseif ( is_year() ) {
      echo $before . get_the_time('Y') . $after;
    } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
      if ( get_post_type() != 'post' ) {
        $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
        $slug = $post_type->rewrite;
        printf($link, $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/', $post_type->labels->singular_name);
        if ($showCurrent == 1) echo $delimiter . $before . get_the_title() . $after;
      } else {
        $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
        $cats = get_category_parents($cat, TRUE, $delimiter);
        if ($showCurrent == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)$delimiter$#", "$1", $cats);
        $cats = str_replace('<a', $linkBefore . '<a' . $linkAttr, $cats);
        $cats = str_replace('</a>', '</a>' . $linkAfter, $cats);
        echo $cats;
        if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
      }
    } elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) {
      $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
      echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
    } elseif ( is_attachment() ) {
      $parent = get_post($post->post_parent);
      $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
      $cats = get_category_parents($cat, TRUE, $delimiter);
      $cats = str_replace('<a', $linkBefore . '<a' . $linkAttr, $cats);
      $cats = str_replace('</a>', '</a>' . $linkAfter, $cats);
      echo $cats;
      printf($link, get_permalink($parent), $parent->post_title);
      if ($showCurrent == 1) echo $delimiter . $before . get_the_title() . $after;
    } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
      if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
    } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
      $parent_id = $post->post_parent;
      $breadcrumbs = array();
      while ($parent_id) {
        $page = get_page($parent_id);
        $breadcrumbs[] = sprintf($link, get_permalink($page->ID), get_the_title($page->ID));
        $parent_id = $page->post_parent;
      }
      $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
      for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
        echo $breadcrumbs[$i];
        if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo $delimiter;
      }
      if ($showCurrent == 1) echo $delimiter . $before . get_the_title() . $after;
    } elseif ( is_tag() ) {
      echo $before . sprintf($text['tag'], single_tag_title('', false)) . $after;
    } elseif ( is_author() ) {
      global $author;
      $userdata = get_userdata($author);
      echo $before . sprintf($text['author'], $userdata->display_name) . $after;
    } elseif ( is_404() ) {
      echo $before . $text['404'] . $after;
    }
    if ( get_query_var('paged') ) {
      if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
      echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
      if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
    }
    echo '</div>';
  }
} // end dimox_breadcrumbs()


?>

البته توصیه می شود برای سایت هایی با پیچیدگی بالا از پلاگین Breadcrumb NavXT استفاده نمایید

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

یک نظر برای 1

آموزش وردپرس ، ساخت یک breadcrumb بدون پلاگین


 1. خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب زیبا

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.