آموزش وردپرس ، کار با تابع wp_get_recent_posts

special-recent-posts

در این قسمت می خواهیم  تابع wp_get_recent_posts  را بررسی کنیم

توضیحات

نمایش پست های اخیر 

ساختار

<?php wp_get_recent_posts( $args, $output ) ?>

آرگومان ها

<?php $args = array(
  'numberposts' => 10,
  'offset' => 0,
  'category' => 0,
  'orderby' => 'post_date',
  'order' => 'DESC',
  'include' => ,
  'exclude' => ,
  'meta_key' => ,
  'meta_value' =>,
  'post_type' => 'post',
  'post_status' => 'draft, publish, future, pending, private',
  'suppress_filters' => true );

  $recent_posts = wp_get_recent_posts( $args, ARRAY_A );
?>

برای توضیح کامل از استدلال، ()get_posts و  WP_Query  را ببینید.

مقادیر بازگشتی

$results (array) 
لیست آرایه ای از پست ها یا  objects مرتبط  با output$
FALSE (boolean) 
اگر خروجی وجود نداشته باشد
Parameters
$args
آرایه ای اختیاری

 

 

Default: array
 
 
output$
یک رشته اختیاری شامل  ثابت  OBJECT و ARRAY_A
Default: ARRAY_A

مثال

این یک نمونه نشان می دهد که چگونه  از تابع ()wp_get_recent_posts لیست ۱۰ پست اخیر را نمایش دهد.

<h2>Recent Posts</h2>
<ul>
<?php
	$recent_posts = wp_get_recent_posts();
	foreach( $recent_posts as $recent ){
		echo '<li><a href="' . get_permalink($recent["ID"]) . '">' .  $recent["post_title"].'</a> </li> ';
	}
?>
</ul>

اگر شما برای تعیین محدودیت ها تعداد  پست های جاری از کد زیر استفاده کنید. 


<h2>Recent Posts</h2>
<ul>
<?php
	$args = array( 'numberposts' => '5' );
	$recent_posts = wp_get_recent_posts( $args );
	foreach( $recent_posts as $recent ){
		echo '<li><a href="' . get_permalink($recent["ID"]) . '">' .  $recent["post_title"].'</a> </li> ';
	}
?>
</ul>

 

 

برای عدم نمایش  یک  پست با فرمت پست خاص، شما می توانید از کلاس مرجع  Class_Reference/WP_Query#Taxonomy_Parameters   استفاده کنید برای عدم نمایش فرمت های  'aside' و 'image'  .به مثال زیر دقت کنید

 

<h2>Recent Posts</h2>
<ul>
<?php
	$args = array( 'numberposts' => '5', 'tax_query' => array(
			array(
				'taxonomy' => 'post_format',
				'field' => 'slug',
				'terms' => 'post-format-aside',
				'operator' => 'NOT IN'
			), 
			array(
				'taxonomy' => 'post_format',
				'field' => 'slug',
				'terms' => 'post-format-image',
 				'operator' => 'NOT IN'
			)
	) );
	$recent_posts = wp_get_recent_posts( $args );
	foreach( $recent_posts as $recent ){
		echo '<li><a href="' . get_permalink($recent["ID"]) . '">' .  ( __($recent["post_title"])).'</a> </li> ';
	}
?>
</ul>

در این تابع از ()__  استفاده شده که برای سایت های چند زبانه بسیار مفید می باشد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.