رسیدگی آپلود رسانه ها با media handle upload

media handle upload_wpmen.ir

این تابع درخواست های آپلود POST را بررسی می کند.و یک پست فایل ضمیمه را در پایگاه داده می سازد.

گاهی برای شما پیش می آید که می خواهید به کاربران اجازه آپلود فایل برای یک پست را بدهید.این تابع به شما این امکان را می دهد.

ساختار

<?php media_handle_upload( $file_id, $post_id, $post_data, $overrides ); ?>

پارامترها

$file_id
یک فایل رشته ای اجباری که شاخص به FILES_$ آرایه ای از آپلود می باشد.
Default: None
$post_id
(int) (required) The post ID the media is associated with. If you don't want this media attached to a specific post, you can pass 0.
یک مقدار عددی اجباری که شناسه پست می باشد .اگر شما شناسه پست را نگذارید به صورت پیشفرض ۰ می باشد
Default: None
$post_data
  یک آرایه اختیاری که به شما اجازه رو نویسی روی فایل های ضمیه را می دهد
Default: array()
$overrides
را می دهدwp_handle_upload() یک آرایه اختیاری که اجازه رونویسی در
Default: array( 'test_form' => false )

مقادیر بازگشتی

(int|WP_Error) 
شناسه فایلی که ضمیمه شده است و یا یک مقدار خطای WP_Error را می دهد.
 
مثال ها:
 
آپلود پیوست از یک فرم در بخش جلویی از سایت
 

فرم بارگذاری ممکن است شبیه به این باشد

<form id="featured_upload" method="post" action="#" enctype="multipart/form-data">
	<input type="file" name="my_image_upload" id="my_image_upload"  multiple="false" />
	<input type="hidden" name="post_id" id="post_id" value="55" />
	<?php wp_nonce_field( 'my_image_upload', 'my_image_upload_nonce' ); ?>
	<input id="submit_my_image_upload" name="submit_my_image_upload" type="submit" value="Upload" />
</form>

کد برای  فایل پیوست:

<?php

// Check that the nonce is valid, and the user can edit this post.
if ( 
	isset( $_POST['my_image_upload_nonce'], $_POST['post_id'] ) 
	&& wp_verify_nonce( $_POST['my_image_upload_nonce'], 'my_image_upload' )
	&& current_user_can( 'edit_post', $_POST['post_id'] )
) {
	// The nonce was valid and the user has the capabilities, it is safe to continue.

	// These files need to be included as dependencies when on the front end.
	require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php' );
	require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php' );
	require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/media.php' );
	
	// Let WordPress handle the upload.
	// Remember, 'my_image_upload' is the name of our file input in our form above.
	$attachment_id = media_handle_upload( 'my_image_upload', $_POST['post_id'] );
	
	if ( is_wp_error( $attachment_id ) ) {
		// There was an error uploading the image.
	} else {
		// The image was uploaded successfully!
	}

} else {

	// The security check failed, maybe show the user an error.
}

منبع کد 

media_handle_upload() is located in wp-admin/includes/media.php

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.