il_340x270.942376036_exab

برای شما هم پیش آمده که بخواهید زمان انتشار مطلب را برای بازدید کنندگان سایت وردپرسی خودتان نمایش دهید با استفاده از کد زیر در حلقه نمایش مطلب می توانید تاریخ نمایش مطلب خود را قرار دهید.

مورد استفاده

 <?php the_time( $d ); ?> 

پارامترها

$d
(رشته) (اختیاری) فرمت زمان  برای نمایش . به طور پیش فرض به فرمت زمان تنظیم شده در گزینه های وردپرس می باشد.

 

 

 

Default: None

مثال ها :

پیش فرض : بدون استفاده از آرگومان های ورودی

<p>Time posted: <?php the_time(); ?></p>

به صورت بعد از ظهر ، قبل از ظهر (۱۲ ساعتی)

<p>Time posted: <?php the_time('g:i a'); ?></p>


به صورت ۲۴ ساعتی 

<p>Time posted: <?php the_time('G:i'); ?></p>

نمایش تاریخ و زمان 

<p>Posted: <?php the_date('F j, Y'); ?> at <?php the_time('g:i a'); ?></p>


F j, Y g:i a - November 6, 2010 12:50 am
F j, Y - November 6, 2010
F, Y - November, 2010
g:i a - 12:50 am
g:i:s a - 12:50:48 am
l, F jS, Y - Saturday, November 6th, 2010
M j, Y @ G:i - Nov 6, 2010 @ 0:50
Y/m/d \a\t g:i A - 2010/11/06 at 12:50 AM
Y/m/d \a\t g:ia - 2010/11/06 at 12:50am
Y/m/d g:i:s A - 2010/11/06 12:50:48 AM
Y/m/d - 2010/11/06

This entry was posted on <?php the_time('l, F jS, Y') ?> and is filed under <?php the_category(', ') ?>.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.