نمایش لیست دسته بندی ها در وردپرس

Featured-Image-Categories-and-Tags1-960x600

اگر شما بخواهید دسته بتدی های خود را به صورت یک لیست نمایش دهید می توانید از تابع wp_list_categories  استفاده نمایید.به این صورت که شما تمام و یا آرگومان خاصی از دسته بندی ها را می توانید داشته باشید.

wp_list_categories ( string|array $args = '' )

پارامتر ها

$args

(رشته | آرایه) (اختیاری) آرایه ای از آرگومان های اختیاری است.

 • 'show_option_all'
  (string) Text to display for showing all categories.
 • 'show_option_none'
  (string) Text to display for the 'no categories' option. Default 'No categories'.
 • 'orderby'
  (string) The column to use for ordering categories. Default 'ID'.
 • 'order'
  (string) Which direction to order categories. Accepts 'ASC' or 'DESC'. Default 'ASC'.
 • 'show_count'
  (bool|int) Whether to show how many posts are in the category. Default 0.
 • 'hide_empty'
  (bool|int) Whether to hide categories that don't have any posts attached to them. Default 1.
 • 'use_desc_for_title'
  (bool|int) Whether to use the category description as the title attribute. Default 1.
 • 'feed'
  (string) Text to use for the feed link. Default 'Feed for all posts filed under [cat name]'.
 • 'feed_type'
  (string) Feed type. Used to build feed link. See get_term_feed_link(). Default empty string (default feed).
 • 'feed_image'
  (string) URL of an image to use for the feed link.
 • 'child_of'
  (int) Term ID to retrieve child terms of. See get_terms(). Default 0.
 • 'exclude'
  (array|string) Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude. If $hierarchical is true, descendants of$exclude terms will also be excluded; see $exclude_tree. See get_terms().
 • 'exclude_tree'
  (array|string) Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude, along with their descendants. See get_terms().
 • 'echo'
  (bool|int) True to echo markup, false to return it. Default 1.
 • 'current_category'
  (int|array) ID of category, or array of IDs of categories, that should get the 'current-cat' class. Default 0.
 • 'hierarchical'
  (bool) Whether to include terms that have non-empty descendants. See get_terms(). Default true.
 • 'title_li'
  (string) Text to use for the list title <li> element. Pass an empty string to disable. Default 'Categories'.
 • 'hide_title_if_empty'
  (bool) Whether to hide the $title_li element if there are no terms in the list. Default false (title will always be shown).
 • 'depth'
  (int) Category depth. Used for tab indentation. Default 0.
 • 'taxonomy'
  (string) Taxonomy name. Default 'category'.
 • 'separator'
  (string) Separator between links. Default '<br />'.

 

Default value: ''

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.