گرفتن شناسه دسته بندی از طریق نام آن با get cat ID

wp-get-the-category (1)

اگر شما در وردپرس نام یک دسته بندی را داشته باشید و  بخواهید از طریق آن شناسه دسته بندی را بخواهید می توانید از آموزش زیر استفاده کنید

 

ساختار

<?php get_cat_ID( $cat_name ) ?>

پارامترها

$cat_name
 
یک رشته اختیاری با پیشفرض عمومی که می تواند نام هر دسته بندی باشد
Default: 'General'

مقادیر بازگشتی

(integer if 0, string if ID) 
اگر مقدار بازگشتی وجود نداشته باشد مقدار ۰ را برمی گرداند در غیر اینصورت شناسه دسته بندی را بر می گرداند
 

مثال 

این یک مثال بسیار ساده می باشد که چگونه در حلقه های وردپرس می باشد

<?php
$category_id = get_cat_ID('Category Name');
 <!-- Start the Loop. -->
 <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

 <!-- Test if the current post is in category "Category Name". -->
 <!-- If it is, the div box is given the CSS class "post-cat-special". -->
 <!-- Otherwise, the div box is given the CSS class "post". -->

 <?php if ( in_category($category_id) ) { ?>
      <div class="post-cat-special">
 <?php } else { ?>
      <div class="post">
 <?php } ?>
</div>
 <!-- Stop The Loop (but note the "else:" - see next line). -->

 <?php endwhile; else: ?>


 <!-- The very first "if" tested to see if there were any Posts to -->
 <!-- display. This "else" part tells what do if there weren't any. -->
 <p>Sorry, no posts matched your criteria.</p>


 <!-- REALLY stop The Loop. -->
 <?php endif; ?>

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.