افزودن فیلد اضافی برای کاربران

custom-form-fields-sync-user-profile

برای افزودن یک فیلد خاص به کاربران وردپرس می توانید از کد زیر استفاده نمایید

 

add_action( 'show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );

function my_show_extra_profile_fields( $user ) { ?>

<h3>Extra profile information</h3>
<table class="form-table">
  <tr>
  <th><label for="instagram">instagram</label></th>
    <td>
      <input type="text" name="instagram" id="instagram" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'instagram', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br />
      <span class="description">Please enter your instagram username.</span>
    </td>
  </tr>

</table>
<?php }

در زیر ما یک فیلد اضافی اینستاگرام برای کاربران اضافه می کنیم.برای ذخیره سازی آن از کد زیر استفاده می کنیم

add_action( 'personal_options_update', 'my_save_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile_update', 'my_save_extra_profile_fields' );

function my_save_extra_profile_fields( $user_id ) {

	if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) )
		return false;

	/* Copy and paste this line for additional fields. Make sure to change 'twitter' to the field ID. */
	update_usermeta( $user_id, 'instagram', $_POST['instagram'] );
}

و در آخر برای نمایش آن از کد زیر در حلقه نمایش کاربر  استفاده می نماییم

$user_instagram = get_the_author_meta( 'instagram' );

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.