گرفتن تمام ریشه های دسته بندی با get category parents

decode-for-wordpress

با استفاده از این کد می توانید تمامی دسته بندی های پدر دسته بندی جاری را مانند یک  Breadcrumb  نمایش دهید.

 <?php get_category_parents( $id, $link, $separator, $nicename, $visited ); ?> 

Parameters

$id
(integer) (required) Category ID.
Default: None
$link
(boolean) (optional) Whether to create a link to each category displayed.
Default: false
$separator
(string) (optional) What to separate each category by.
Default: '/'
$nicename
(boolean) (optional) Whether to use nice name for display.
Default: false
$visited
(boolean) (optional) Already linked-to categories. This parameter is used internally by the function, which makes recursive calls to itself, to prevent duplicates in the returned list.
Default: array()

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.