آموزش ووکامرس

نمایش پست های تصادفی در ووکامرس

با استفاده از کد زیر می توانید در سایت خود محصولات تصادفی را  نمایش دهید.در این صورت می توانید محصولات بیشتری را در هر بار بارگزاری صفحه به کاربران خود نمایش  دهید. <ul class="products"> <?php $args = array( 'post_type' => 'product', 'orderby' => 'rand', 'posts_per_page' => 4 ); $loop = new WP_Query( $args ); if ( $loop->have_posts() ) { while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); woocommerce_get_template_part( 'content', 'product' ); endwhile; } else { echo __( 'No products found' ); } wp_reset_postdata(); ?> </ul> یا کد  <ul class="products"> <?php $args = array( 'post_type' => 'product', 'orderby' => 'rand', 'posts_per_page' => 4 ); $loop = new WP_Query( $args ); while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); global $product; ?> ...

ادامه مطالب
نحوه نمایش تخفیف اعمال شده در کوپن ووکامرس

با استفاده از کد زیر مبلغ تخفیف اعمال شده در صفحه checkout را می توانید نمایش دهید number_format(current(WC()->cart->coupon_discount_amounts))  

ادامه مطالب