آیتم های رسانه ای

گرفتن آیتم های رسانه ای get media item

بازیابی یک فرم HTML برای اصلاح یک پیوست تصویر. [crayon-5ab470d83573e646628853/]   پارامترها $attachment_id (int) (required) Attachment ID for modification. Default: None $args (string|array) (optional) Optional. Override defaults. Default: null آرگومان ها errors (array) (optional) Passed to get_attachment_fields_to_edit() by this function. Presumably used to change default error messages for default fields Default: null send (boolean) (optional) Whether to include the submit button html. Default: the result of conditional logic. Set to ...

ادامه مطالب