حذف دسته بندی

حذف دسته بندی با wp delete category

به وسیله این تابع می توانید یک دسته بندی موجود را حذف کنید   ساختار <?php wp_delete_category( $cat_ID ) ?> پارامترها $cat_ID   یک رشته عددی اجباری که شناسه دسته بندی را می گیرد   Default: None مقادیر بازگشتی یک مقدار ترکیبی اگر به طور کامل انجام شود و دسته بندی حذف گردد مقدار  true و اگر وجود نداشته باشد false را میدهد.0 در هنگام حذف به صورت پیشفرض وجود دارد.همچنین یک امکان آبجکت WP_Error وجود دارد. مثال: <?php $categ_ID = 3; if ( wp_delete_category( $categ_ID ) ) { echo "Category #$categ_ID was successfully deleted"; } else { echo "Impossible to delete category #$categ_ID! Make sure it exists and that it's not the default category"; } ?>    

ادامه مطالب