حذف دسته بندی

حذف دسته بندی با wp delete category

به وسیله این تابع می توانید یک دسته بندی موجود را حذف کنید   ساختار [crayon-5ae2924fa845d231849036/] پارامترها $cat_ID   یک رشته عددی اجباری که شناسه دسته بندی را می گیرد   Default: None مقادیر بازگشتی یک مقدار ترکیبی اگر به طور کامل انجام شود و دسته بندی حذف گردد مقدار  true و اگر وجود نداشته باشد false را میدهد.0 در هنگام حذف به صورت پیشفرض وجود دارد.همچنین یک امکان آبجکت WP_Error وجود دارد. مثال: [crayon-5ae2924fa846d201982470/]    

ادامه مطالب