صفحه جاری

گرفتن آدرس صفحه جاری با REQUEST_URI

گاهی پیش می آید چه در وردپرس چه در php بخواهید صفحه جاری را دریافت نمایید و روی اطلاعات دریافتی تغییرات و اعمالی انجام دهید. این یک تابع برای قالب ورد\رس  نیست، اما شما می توانید از آن برای دریافت URI درخواستی استفاده کنید . <?php $Path=$_SERVER['REQUEST_URI']; $URI='http://www.wpmen.ir'.$Path; ?> که خروجی آن یک آ‌درس کامل URI شامل رشته پرس و جو می باشد.شما می توانید متغیر  URI$  را چاپ و یا از آن هر جایی که بخواهید استفاده نمایید  

ادامه مطالب