پلاگین Regenerate Thumbnails

معرفی پلاگین وردپرسی Regenerate Thumbnails

تصاویر نه تنها در سایت های وردپرسی بلکه در تمام سایت ها نقش به سزایی ایفا می کنند و  مطالب سایت را جلوه بهتری می دهند.هر تصویری که در ورپرس افزوده می شود خود به اندازه های زیر تغییر می کند. thumbnail // Thumbnail (default 150px x 150px max medium // Medium resolution (default 300px x 300px max large // Large resolution (default 640px x 640px max) full //the real size این اندازه ها در داخل پنل وردپرس قابل تغییر می باشند که از طریق  آدرس زیر قابل تغییر می باشند.  Settings >> Media تنظیمات >> رسانه  در تصویر زیر تنظیمات مربوط به تنظیمات رسانه موجود می باشد.

ادامه مطالب