گرفتن تصویر با ID در وردپرس

گرفتن تصویر با ID در وردپرس

اگر شما یک شناسه پست دارید و به هر دلیلی نمی توانید تصویر را نمایش دهید و یا می خواهید یک نوشته را تصویرش را نمایش دهید می توانید از کد زیر در قسمت دلخواه خود استفاده نمایید <?php $attachment_id=11; $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $attachment_id ), 'thumbnail' ); $imgurl=$image[0]; ?> <img src="<?php echo $imgurl ?>"> توضیحات بازگرداندن تمام فایل های الحاقی یک آدرس یا نمایش false برای شکست   کاربرد <?php wp_get_attachment_url( $id ); ?> پارامترها $id (integer) (required) The ID of the desired attachment Default: None مقدار بازگشتی (string/boolean)  Returns URI to uploaded attachment or "false" on failure. استفاده  پیش فرض <?php echo wp_get_attachment_url( 12 ); ?> مثال گذاشتن تصویر ...

ادامه مطالب