_get_term_hierarchy

آموزش وردپرس ، کار با تابع get term hierarchy

به کمک این تابع می توان سلسله مراتب فرزندان یک طبقه بندی را بر اساس شناسه آن نمایش داد. ساختار [crayon-595525889fb87829442990/]   مقادیر بازگشتی یک آرایه ای از فرزندان یک طبقه بندی (taxonomy ) بر اساس شناسه و در صورت عدم موفقیت خالی را بر می گرداند مثال: [crayon-595525889fb95590125972/]  

ادامه مطالب