_wp_page_template

دریافت نام قالب خاص برای یک صفحه با تابع get page template slug

  با استفاده  از این تابع می توانید نام قالب خاصی را  برای یک صفحه دریافت کنید ساختار   <?php get_page_template_slug( $post_id ); ?>  پارامترها $post_id شماره صفحه برای بررسی(integer) (optional) Default: The current post, when used in the The Loop. مقدار بازگشتی (string/bool)    نام فایل قالب صفحه را بر می گرداند . بازگرداندن یک رشته خالی زمانی که قالب پیش فرض صفحه در حال استفاده است. اگر نوع  پستی و یا پست  یک  صفحه نباشد مقدار نادرست را بر می گرداند. مثال نمایش نام  قالب صفحه از صفحه کنونی: [crayon-5ade65a01d5ec348913524/]   نکته ها : نام فایل قالب های سفارشی اختصاص داده شده  به  یک صفحه به عنوان مقدار یک فیلد سفارشی با یک کلید به نام "_wp_page_template (در جدول پایگاه داده wp_postmeta) ذخیره ...

ادامه مطالب