absint

تابع absint در وردپرس

این تابع یک مقدار را به عدد صحیح غیر منفی تبدیل می کند. absint در اصل مخفف کد زیر می باشد   [crayon-5950219c10ca9474480930/] ساختار [crayon-5950219c10cb9935678624/] پارامترها $maybeint   یک مقدار اجباری که داده هایی که شما می خواهید تبدیل کنید را داراست. Default: None مقادیر بازگشتی (int)  یک عدد صحیح نا منفی مثال: [crayon-5950219c10cc5023469715/]   سورس کد [crayon-5950219c10ccf732123526/]    

ادامه مطالب