absint

تابع absint در وردپرس

این تابع یک مقدار را به عدد صحیح غیر منفی تبدیل می کند. absint در اصل مخفف کد زیر می باشد   [crayon-59e83609b0772661635094/] ساختار [crayon-59e83609b077f367870071/] پارامترها $maybeint   یک مقدار اجباری که داده هایی که شما می خواهید تبدیل کنید را داراست. Default: None مقادیر بازگشتی (int)  یک عدد صحیح نا منفی مثال: [crayon-59e83609b0787416100346/]   سورس کد [crayon-59e83609b078d384493993/]    

ادامه مطالب