absint

تابع absint در وردپرس

این تابع یک مقدار را به عدد صحیح غیر منفی تبدیل می کند. absint در اصل مخفف کد زیر می باشد   [crayon-5a2eee1468ce5129246176/] ساختار [crayon-5a2eee1468cf0270873780/] پارامترها $maybeint   یک مقدار اجباری که داده هایی که شما می خواهید تبدیل کنید را داراست. Default: None مقادیر بازگشتی (int)  یک عدد صحیح نا منفی مثال: [crayon-5a2eee1468cf6279595762/]   سورس کد [crayon-5a2eee1468cfb728681557/]    

ادامه مطالب