alt

فرار از خواص(attributes) های وردپرس با esc_attr

این تابع وردپرسی  کاراکتر های <, >, &, ” و‘ (کمتر از ،بیشر از، &، نقل قول دوتایی و نقل قول تکی )را به صورت رمز دار تبدیل می کند.  هرگز موجودیت های رمز دو برابر نخواهد شد. اکثر مواقع که  از گریز خصایص (attributes ) های HTML استفاده می کنیم مانند alt, value, title و ... برای  ترجمه به جای مقدار از  ()esc_attr استفاده می کنیم. همچنین برای گریز، ترجمه و چاپ مقدار از تابع ()esc_attr_e استفاده می کنیم.   ساختار esc_attr ( string $text )   مقدار بازگشتی: رشته  کد منبع function esc_attr( $text ) { $safe_text = wp_check_invalid_utf8( $text ); $safe_text = _wp_specialchars( $safe_text, ENT_QUOTES ); /** * Filter a string cleaned and escaped ...

ادامه مطالب