callable

افزودن باکس متا در وردپرس با add meta box

متا باکس ها در وردپرس همان باکس هایی هستند که شما در صفحه اسکرین خود مشاهده می کنید مانند دسته ها و برچسب ها و ... که هرکدام کار خاصی را انجام می دهند.حال اگر بخواهید متا باکس دلخواه خود را بسازید می توانید از این آموزش استفاده کنید. ساختار [crayon-5ada2bfc812ab866597240/]   پارامتر ها $id  یک مقدار رشته ای که وارد کردن آن ضروری می باشد و شناسه متاباکس ما می باشد $title عنوان متاباکس که به صورت رشته ای و ضروری می باشد $callback تابعی که ضروری است و با مطالب دلخواه شما در  این تابع فراخوانی می شود.خروجی تابع باید echo شود  $screen

ادامه مطالب