[caption]

کد کوتاه لیست پخش در وردپرس

اگر بخواهید یک لیست پخش در نوشته خود داشته باشید می توانید در این آموزش یاد بگیرید. ویژگی ها  کوتاه لیست پخش دارای  چند ویژگی می باشد، که ممکن است به تغییر خروجی آن منجر شود. مقادیر پیش فرض برای ویژگی های عبارتند از:   [crayon-597524303d797727282607/]   مقادیر ممکن برخی از ارزش های به مجموعه ای دیگر بسته به استدلال خود .در ذهن  باشید زمانی که چیزی کار نمی کند. 'type' (string) (Optional) Type of playlist to display. Accepts 'audio' or 'video'. Default: 'audio' 'order' (string) (Optional) Designates ascending or descending order of items in the playlist. Accepts 'ASC', 'DESC'.

ادامه مطالب