comments_number

گرفتن تعداد نظرات هر نوشته با get comments number

  اگر در سایت وردپرسی خود  هنگام نمایش مطالب خود به صورت آرشیوی و یا تک اگر بخواهید تعداد نظرات یک مطلب را بگذارید می توانید از کد زیر استفاده نمایید. بازیابی  تعداد کل نظرات برای یک پست. این برچسب ها باید در حلقه باشد. بر خلاف() comments_number این تابع ارزش به عنوان یک مقدار عددی  را به جای نمایش آن بازگشت می دهد.   ساختار   [crayon-5a8a688ff03ef022825931/] پارامترها post_id شماره پست (integer/object) (optional)   پیشفرض:شماره پست جاری مثال [crayon-5a8a688ff03fa499066863/]  

ادامه مطالب