context

افزودن باکس متا در وردپرس با add meta box

متا باکس ها در وردپرس همان باکس هایی هستند که شما در صفحه اسکرین خود مشاهده می کنید مانند دسته ها و برچسب ها و ... که هرکدام کار خاصی را انجام می دهند.حال اگر بخواهید متا باکس دلخواه خود را بسازید می توانید از این آموزش استفاده کنید. ساختار [crayon-5a8da9801dc55631467125/]   پارامتر ها $id  یک مقدار رشته ای که وارد کردن آن ضروری می باشد و شناسه متاباکس ما می باشد $title عنوان متاباکس که به صورت رشته ای و ضروری می باشد $callback تابعی که ضروری است و با مطالب دلخواه شما در  این تابع فراخوانی می شود.خروجی تابع باید echo شود  $screen

ادامه مطالب
گرفتن فیلد های یک نوشته با get post field

اگر شما بخواهید در پست های خود داده ها را دریافت کنید می توانید با استفاده از تابع وردپرسی get post field این کار را انجام دهید بازیابی داده ها از یک زمینه پست بر اساس شناسه پست . نمونه هایی از پست زمینه post_type '،' post_status '،' POST_CONTENT، یا هر یک از زمینه های دیگر از جدول پست در پایگاه داده هستند. این رشته خواهد شد بر اساس context$  فیلتر شده است. ساختار  [crayon-5a8da9801e510351652297/] پارامتر ها  $field (string) (required) Post field name Default: None Any field from the *_posts table: post_content post_author post_title post_name (=slug) etc. $post_id (

ادامه مطالب