desc

دانلود یک تصویر از URL مشخص و  پیوست آن به پست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر بخواهید از یک سایت مشخص تصویریری را دانلود کرده و درپست خاصی قرار دهید می توانید از کد زیر استقاده نمایید.   کاربرد [crayon-5ab46fc877909136394730/] پارامترها $file آدرس تصویر برای دانلود(string) (required)   Default: None $post_id شماره پستی که می خواهید تصویر دانلودی به آن الحاق گردد(int) (required)   Default: None $desc توضیحات مربوط به تصویر(string) (optional)   Default: null $return . Html برای یک تگ IMG SRC کامل یا "SRC برای ...

ادامه مطالب