[embed]

کد کوتاه لیست پخش در وردپرس

اگر بخواهید یک لیست پخش در نوشته خود داشته باشید می توانید در این آموزش یاد بگیرید. ویژگی ها  کوتاه لیست پخش دارای  چند ویژگی می باشد، که ممکن است به تغییر خروجی آن منجر شود. مقادیر پیش فرض برای ویژگی های عبارتند از:   Defaults <?php array( 'type' => 'audio', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID', 'id' => $post ? $post->ID : 0, 'include' => , ...

ادامه مطالب