escape

فرار برای بلوک های HTML با esc_html در وردپرس

این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار   [crayon-5994bcc2703c0274743307/] پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال [crayon-5994bcc2703cf547735398/] که مقدار html$ شامل کد زیر می شود [crayon-5994bcc2703d5755008462/]   که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود [crayon-5994bcc2703da555426685/]      

ادامه مطالب