escape

فرار برای بلوک های HTML با esc_html در وردپرس

این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار   [crayon-594d1aa125803805210400/] پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال [crayon-594d1aa125812772966476/] که مقدار html$ شامل کد زیر می شود [crayon-594d1aa125819232627692/]   که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود [crayon-594d1aa12581f583706763/]      

ادامه مطالب