escaped

آموزش وردپرس ، حذف پست های متا delete post meta

در قسمت  گذشته درباره update_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره delete post meta صحبت کنیم. توضیحات تابع ()  delete_post_meta  تمام مقادیر یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده  را حذف می کند.  ساختار [crayon-5ae116f3a4a96797442951/] پارامترها $post_id یک مقدار عددی که شناسه پستی  را که میخواهیم حذف کنیم را  مشخص می کند ( الزامی ) Default: None $meta_key یک رشته که کلید متای فیلدی که می خواهیم حذف کنیم را می گیرد( الزامی ) Default: None $meta_value یک رشته که مقدار فیلدی که می خواهید را میگیرد البته این رشته می تواند اختیاری باشد ( برای فیلد هایی که ممکن است یک کلید متا دارای چندین مقدار باشد که شما می توانید از بین آنها مقدار مشخص شده را وارد نمایید ) ممکن است که عدد و ...

ادامه مطالب
ویرایش پست های متا در وردپرس update post meta

در قسمت های گذشته درباره add_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره update post meta صحبت کنیم. توضیحات تابع ()  update_post_meta به روز رسانی مقدار یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده است. شما می توانید از آن  به جای تابع ()add_post_meta استفاده کنید. اولین چیزی که از این تابع انجام خواهد داد مطمئن شوید که meta_key$  در حال حاضر در POST_ID$  وجود دارد یا خیر؟اگر آن را ندارد (add_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value به جای نام و نتیجه آن بازگشت داده می شود. اگر متا وجود نداشته باشد مقدار meta_id را باز می گرداند، در غیر این صورت  در  صورت موفقیت مقدار true  و در صورت شکست (اگر مقدار ارسال همان ارزش است که در حال حاضر در پایگاه داده است) مقدار false را  برمی گرداند. لطفا توجه داشته باشید که اگر از  collation داده خود را ...

ادامه مطالب