get post meta

دریافت متاداده در وردپرس با get post meta

  بازیابی زمینه پست های متا برای یک پست. وقتی شما یک  متاداده در وردپرس ساختید اگر بخواهید آن را گرفته و نمایش دهید از  get post meta استفاده می کنیم.   ساختار [crayon-5ae1d1c5ebd34926302045/]   پارامتر ها post_id$ شناسه پستی که می خواهیم داده های متای آن را بگیریم و به صورت عددی می باشد key$ کلیدی که می خواهیم آن را دریافت کنیم و به صورت رشته ای می باشد single$ به صورت صحیح یا غلط می باشد که مقدار کلید را به صورت تکی و یا تعداد زیاد می گوید.ممکن است یک کلید بیش از چند مقدار داشته باشد. مقدار بازگشتی: مقدار بازگشتی این تابع مقدار کلید شناسه مربوطه می باشد که ممکن است یک مقدار یا چند مقدار باشد. کد منبع : wp-includes/post.php View source مثال ها : گرفتن تمام  متاداده ...

ادامه مطالب