G:i

نمایش زمان پست در وردپرس

برای شما هم پیش آمده که بخواهید زمان انتشار مطلب را برای بازدید کنندگان سایت وردپرسی خودتان نمایش دهید با استفاده از کد زیر در حلقه نمایش مطلب می توانید تاریخ نمایش مطلب خود را قرار دهید. مورد استفاده  <?php the_time( $d ); ?>  پارامترها $d (رشته) (اختیاری) فرمت زمان  برای نمایش . به طور پیش فرض به فرمت زمان تنظیم شده در گزینه های وردپرس می باشد.       Default: None مثال ها : پیش فرض : بدون استفاده از آرگومان های ورودی <p>Time posted: <?php the_time(); ?></p> به صورت بعد از ظهر ، قبل از ظهر (12 ساعتی) <p>Time posted: <?php the_time('g:i a'); ?></p> به صورت 24 ساعتی  <p>Time posted: <?php the_time('G:i'); ?></p> نمایش تاریخ و زمان  <p>Posted: <?php the_date('F j, Y'); ...

ادامه مطالب