inclusive

کار با WP User Query

WP_User_Query  یک کلاسی است که در wp-includes/user.php تعریف شده است که به WordPress database اجازه پرس و جو نوشتن در جداول 'wp_users' و 'wp_usermeta' را می دهد.این کلاس از ورژن 3.1 به کلاس های وردپرس افزوده گردیده است.   کاربرد <?php $args = array( . . . ); // The Query $user_query = new WP_User_Query( $args ); // User Loop if ( ! empty( $user_query->results ) ) { foreach ( $user_query->results as $user ) { echo '<p>' . $user->display_name . '</p>'; } } else { echo 'No users found.'; } ?> روش ها و خواص   خواص $query_vars یک آرایه شرکت پذیر که شامل متغیرهای پرس و جو و ارزش های مربوطه  می باشد، پس از تجزیه.   $results آرایه ای که شامل یک لیست پیدا شده  از شناسه های کاربران می ...

ادامه مطالب