ip

معرفی پلاگین وردپرسی Loginizer

  Loginizer یک پلاگین وردپرس که به  شما که در مقابل حمله نیروی بی رحم کمک می کند. Loginizer  به شما کمک میکند در برابر حمله bruteforce و  با مسدود کردن برای ورودی های یک  IP پس از حداکثر مجاز آن شما را کمک می کند. شما می توانید لیست سیاه و IPS  را به لیست سفید برای ورود با استفاده از Loginizer استفاده نمایید. ویژگی ها بلاک  IP پس از حداکثر مجدد مجاز

ادامه مطالب