Linked Items

آموزش بوت استرپ ، گروه های لیست ( Bootstrap List Groups )

ابتدایی ترین گروه لیست عبارت است از یک لیست نامنظم که دارای آیتم های لیست می باشد برای ایجاد یک گروه لیست مقدماتی، عنصرِ<ul> را به کلاسِ.list-group بیفزایید و عنصرهای <li> را به کلاسِ list-group-item اضافه کنیدبرای این کار، ابتدا باید آن را فعال کنیم: [crayon-5ab0d93af3d29984160350/] گروه لیست با نشان ها ( Badges ) امکان اضافه نمودنِ badge (نشانگرِ تعداد آیتم های مرتبط با لینک) به گروه لیست وجود دارد Badge ها به صورت اتوماتیک در قسمت راست قرار می گیرند [crayon-5ab0d93af3d34411498146/] با استفاده از دستور زیر و استفاده از کلاس .sticky می توان بر روی صفحه، المانی به عنوان یک استیکی نوت داشته باشم: [crayon-5ab0d93af3d39458314300/] گروه لیست با آیتم های لینک شده ( Linked Items ) آیتم های موجود ...

ادامه مطالب