meta_compare

کار با WP User Query

WP_User_Query  یک کلاسی است که در wp-includes/user.php تعریف شده است که به WordPress database اجازه پرس و جو نوشتن در جداول 'wp_users' و 'wp_usermeta' را می دهد.این کلاس از ورژن 3.1 به کلاس های وردپرس افزوده گردیده است.   کاربرد <?php $args = array( . . . ); // The Query $user_query = new WP_User_Query( $args ); // User Loop if ( ! empty( $user_query->results ) ) { foreach ( $user_query->results as $user ) { echo '<p>' . $user->display_name . '</p>'; } } else { echo 'No users found.'; } ?> روش ها و خواص   خواص $query_vars یک آرایه شرکت پذیر که شامل متغیرهای پرس و جو و ارزش های مربوطه  می باشد، پس از تجزیه.   $results آرایه ای که شامل یک لیست پیدا شده  از شناسه های کاربران می ...

ادامه مطالب
پیدا کردن مقدار داده serialized شده در meta_query وردپرس

  WP_Meta_Query یک کلاس تعریف شده در فایل wp-includes/ meta.php که تولید SQL لازم برای نمایش داده مربوط به متا. در نسخه 3.2.0 معرفی شد و تا حد زیادی پرس و جو پست های زمینه های سفارشی را بهبود بخشید . meta_key (string) - Custom field key. ( You must sanitize this yourself ) meta_value (string|array) - Custom field value. ( You must sanitize this yourself ) meta_type (number) - Custom field type (see type below for options). meta_compare (string) - Operator to test the 'meta_value' (see compare below for possible values).   با استفاده از کد زیر می تواتید در بین متا کوئری های وردپرس داده های سری شده  را پیدا کنید.کد زیر را در هر جایی که می خواهید متا کوئری بزنید  قرار دهید.   $args = array( 'meta_query' => array( array( 'key' => 'my_meta_key', 'value' => ...

ادامه مطالب