post_date_gmt

داینامیک کردن تاریخ حق انتشار در پایین صفحه در وردپرس

امروزه اکثر وب سایت هایی که مشاهده می کنیم و یا در وب سایت شخصی خود از حق انتشار استفاده می کنیم  تا مطالب سایت شما کپی برداری نشوند یا اگر هم میشوند با ذکر منبع کپی برداری بشوند. با مردان وردپرس همراه باشید حال اگر تاریخ Copyright سایت خود را بخواهیم داینامیک کنیم و بدون اینکه هر سال دستی Copyright را تغییر دهیم می توانیم از کد زیر استفاده نماییم. function comicpress_copyright() { global $wpdb; $copyright_dates = $wpdb->get_results(" SELECT YEAR(min(post_date_gmt)) AS firstdate, YEAR(max(post_date_gmt)) AS lastdate FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' "); $output = ''; if($copyright_dates) { $copyright = "© " . $copyright_dates[0]->firstdate; if($copyright_dates[0]->firstdate != $copyright_dates[0]->lastdate) { $copyright .= '-' . $copyright_dates[0]->lastdate; } $output = $copyright; } return $output; } حال کافیست کد زیر را به جای سال مربوطه ای که استاتیک می آید کد زیر را وارد نمایید در ...

ادامه مطالب