recent posts

توابع وردپرس ،معرفی تابع wp get recent posts

وردپرس دارای توابع بسیاری می باشد که هرکدام کار خاصی را انجام می دهند.برای راحتی کاربران این توابع بسیار کار آمد می باشند به حدی که شاید یک وب سایت کامل وردپرسی با توابع کار توسعه دهندگان را آسان کرده و سایت راه اندازی شود. یکی از این توابع وردپرسی ، تابع پر کاربرد wp_get_recent_posts می باشد.این تابع به ما کمک می کند تا لیست آخرین مطالب یا همان مطالب اخیر (recent posts) را دریافت کرده و به کاربران نمایش دهیم. توضیحات  بازگردانی مطالب اخیر  ساختار  [crayon-5ab471be44eed745505533/] مقادیر بازگشتی $results (array)  لیستی از آرایه ها و یا شی ها وابسته به output$    FALSE (boolean)  اگر نتیجه ای برای خروجی وجود نداشت   پارامترها $args آرایه (اختیاری)     پیشفرض: آرایه $output یک آرایه ...

ادامه مطالب
آموزش وردپرس ، کار با تابع wp_get_recent_posts

در این قسمت می خواهیم  تابع wp_get_recent_posts  را بررسی کنیم توضیحات نمایش پست های اخیر  ساختار [crayon-5ab471be45616776824565/] آرگومان ها [crayon-5ab471be4561c819886120/] برای توضیح کامل از استدلال، ()get_posts و  WP_Query  را ببینید. مقادیر بازگشتی $results (array)  لیست آرایه ای از پست ها یا  objects مرتبط  با output$ FALSE (boolean)  اگر خروجی وجود نداشته باشد Parameters $args آرایه ای اختیاری     Default: array     output$ یک رشته اختیاری شامل  ثابت  OBJECT و ARRAY_A Default: ARRAY_A مثال این یک نمونه نشان می دهد که چگونه  از تابع ()wp_get_recent_posts لیست 10 پست اخیر را نمایش دهد. [crayon-5ab471be45621499955805/] اگر شما برای تعیین محدودیت ها تعداد  پست های جاری از کد زیر استفاده کنید.  [crayon-5ab471be45625162978420/]     برای عدم نمایش  یک  پست با فرمت پست خاص، شما می توانید از کلاس مرجع  Class_Reference/WP_Query#Taxonomy_Parameters   استفاده کنید برای عدم نمایش ...

ادامه مطالب