tooltip

آموزش بوت استرپ ، پاپ اور ( Popover )

پاپ اور Popover در بوت استرپ، همانند تولتیپ tooltip عمل می کند. به این صورت که با کلیک روی المان مورد نظر، یک tooltip در کنار آن، نشان داده می شود. که با توجه به نوع تولتیپ، می تواند در هر چهار طرف المان قرار بگیرد. برای این کار، ابتدا باید آن را فعال کنیم: [crayon-5ab2901664536051622535/] اکنون، پس از فعالسازی، با کد زیر، می توانی یک Popover داشته باشیم: [crayon-5ab2901664540645067677/] با استفاده از دستورات زیر، می توان popover در در اطراف المان تعیین کرد:   [crayon-5ab2901664545463798176/] Popover با قابلیت بسته شدن با استفاده از این کد، می توانیم با کلیک بر روی المان، popover را ببندیم: [crayon-5ab2901664549146598570/] با استفاده از دستور زیر و استفاده از کلاس .sticky می توان بر روی ...

ادامه مطالب