URI$

گرفتن آدرس صفحه جاری با REQUEST_URI

گاهی پیش می آید چه در وردپرس چه در php بخواهید صفحه جاری را دریافت نمایید و روی اطلاعات دریافتی تغییرات و اعمالی انجام دهید. این یک تابع برای قالب ورد\رس  نیست، اما شما می توانید از آن برای دریافت URI درخواستی استفاده کنید . [crayon-5ae1137541a2c982468378/] که خروجی آن یک آ‌درس کامل URI شامل رشته پرس و جو می باشد.شما می توانید متغیر  URI$  را چاپ و یا از آن هر جایی که بخواهید استفاده نمایید  

ادامه مطالب