User display name

گرفتن اطلاعات کاربر در وردپرس به وسیله get_currentuserinfo

در وردپرس هرگاه بخواهید اطلاعات کاربران را نمایش دهید از قبیل ایمیل ، نام ، نام کاربری و ... می توانید از کد زیر استفاده نمایید.کد زیر اطلاعات کاربر جاری را نمایش می دهد.به وسیله این [crayon-5ab457847bec7117785281/] خروجی : [crayon-5ab457847bed1955772598/]  

ادامه مطالب