User display name

گرفتن اطلاعات کاربر در وردپرس به وسیله get_currentuserinfo

در وردپرس هرگاه بخواهید اطلاعات کاربران را نمایش دهید از قبیل ایمیل ، نام ، نام کاربری و ... می توانید از کد زیر استفاده نمایید.کد زیر اطلاعات کاربر جاری را نمایش می دهد.به وسیله این [crayon-594c0f35000a1995584530/] خروجی : [crayon-594c0f35000af720319311/]  

ادامه مطالب