wp_login_form

توابع وردپرس ،تابع  wp login form

با این تابع می توانید یک فرم ورود وردپرسی در هر جایی که می خواهید داشته باشید. ساختار [crayon-5adab57ac42b3157544048/] ساختار پیشفرض  [crayon-5adab57ac42bd833506659/] پارامترها echo یک مقدار صحیح /غلط که گزینه نمایش یا بازگشت را می دهد.اگر مقدار صحیح باشد فرم را نمایش می دهد و اگر غلط باشد آن را به صورت بازگشتی نکه می دارد. (boolean) (optional) Display the results. Options are:     1 (true) 0 (false) Default: true redirect یک مقدار رشته ای URL برای هدایت مسیر بعد از وارد شدن می باشد.مانند  http://example.com/mypage  برای وردپرس از کد   (site_url( '/mypa استفاده کنید. Default: the current page form_id شناسه فرم که به صورت رشته ای و اختیاری  می باشد  پیشفرض : loginform remember یک مقدار صحیح/غلط برای یاد آوری مقدار نام کاربری     1 (true) 0 (false) Default: true     مثال در زیر یک تابع ساده برای فرم ورود می بینید. [crayon-5adab57ac42c1475835338/] در ...

ادامه مطالب