wp_posts

شناسه پست در وردپرس با تابع ()the_ID

نمایش شناسه پست جاری در وردپرس ورژن ورود: 0.71 حتما برای شما هم پیش آمده که برای نمایش شناسه پست جاری تابعی را با نام the_ID در وردپرس فراخوانی کرده باشید.ما در این قسمت درباره این تابع صحبت می کنیم. the_ID در حقیقت همان شناسه پست است که در جدول wp_posts با نام  ID ذخیره شده است که اولین فیلد آن هم می باشد.ID ها منحصر به فرد می باشند و هر ID مربوط به پست خود می باشد. این تابع در حلقه های وردپرس باید فراخوانی شود. این تابع شناسه جاری را نمایش می دهد و برای گرفتن آن باید تابع get_the_ID را بزنید که بعدا به آن توضیح می دهیم. ساختار  <?php the_ID(); ?>  پارامترها این تابع پرامتری ندارد مثال  :پیشفرض [crayon-5ae1d16aa7f99187488451/] مثال: یک شناسه منحصر به فرد به هر پست را ...

ادامه مطالب