ایلان ماسک در آخرین گفتگو های خود اشاره کرد که ممکن است، اولین نماینده‌ی زمین روی مریخ یک هوش مصنوعی باشد، او باور دارد که ۳۰ درصد احتمال دارد اولین نماینده‌ی زمین روی مریخ ممکن است یک ربات باشد و ممکن است این ربات سعی کند مدتی نیز در این سیاره سکونت داشته باشد تا […]

خبرهای کوتاه