از روز گذشته، اسلک تصمیم گرفته تا همه ی حساب های کاربری اسلک که از ایران کنترل می شوند را حذف کند. استفاده کنندگان از اسلک ایمیلی با محتوای زیر دریافت کردند: به منظور هماهنگی با قوانین و اعمال تحریم‌های دولت آمریکا، اسلک اجازه‌ی استفاده‌ی غیر قانونی از اپلیکیشن خود را در کشور‌های تحت تحریم […]

خبرهای کوتاه