یک گروه پژوهشی استرالیایی و آلمانی با طراحی و روی کار آوردن یک هوش مصنوعی جدید توانسته اند شخصیت اشخاص را از روی حرکات چشم آن تشخیص دهند. توسط این هوش مصنوعی و حرکات چشم ها ۴ نوع از ۵ گونه‌ ی منش انسان ها، از قبیل پرسرو صدا، آزرده خاطر، اصلاح طلب و با وجدان قابل تشخیص […]

خبرهای کوتاه