در پیشرفت های اخیر، شرکت Dell پی گیر استفاده از دو صفحه ی نمایش در لپتاپ ها است. این نوآوریdell  اینگونه است که امکان متصل شدن چندین صفحه ی نمایش به صورت مغناطیسی به یک لپتاپ وجود دارد و به منظور افزایش فضای کار، یا امکان استفاده از آن برای ارائه ی تصاویر بیشتر است. […]

خبرهای کوتاه