روز گذشته، در همایش بیلد ۲۰۱۸، مایکروسافت خبر داد در آینده نزدیک با ادغام سرویس پرداخت مایکروسافت پی و اتلوک، قابلیت پرداخت مستقیم قبوض دریافت شده و صورتحساب ها برای کاربران این سرویس بدون احتیاج به مراجعه به سامانه دیگری فراهم خواهد شد.

خبرهای کوتاه