هوش مصنوعی جهت استخدام نیرو وارد بازار کسب و کار شد.در سال های اخیر آمارهای اقتصادی نشان دهنده ی کاهش بیکاری در سرزمین های توسعه یافته می باشند. این موضوع نهاد های استخدامی را با کمبود نیرو رو به‌ رو نموده است.در این میان هوش مصنوعی برای کمک به شرکت ها نقش آفرینی می کند.

خبرهای کوتاه