در پی بروز یک شکاف امنیتی در سیستم گروه بزرگ هتل ماریوت، اطلاعات امنیتی ۵۰۰ میلیون نفر لو رفت. نمایندگان این شرکت خبری خوب و خبری بد را منتشر کرده اند.خبر خوب این است که تعداد افرادی که اطلاعاتشان از شکاف امنیتی، لو رفته کمتر از ۵۰۰ میلیون نفر بوده است؛ از طرفی، خبر بد […]

خبرهای کوتاه