پژوهشگران اعلام کردند که بحران اقتصادی بعدی در جهان میتواند موجب درگیری جهانی شود، آن ها اعلام کردند که بحران اقتصادی بعدی که بسیار طولانی مدت خواهد بود و موجب نا برابری در آمد ها خواهد شد، ممکن است به یک درگیری بزرگ نظامی منجر شود.

خبرهای کوتاه