برنامه پاورپوینت یکی از برنامه های کاربردی آفیس تا سال آینده به ویژگی زیرنویس همزمان ارائه ‌ها مجهز خواهد شد. این ویژگی به افراد ناشنوا یا کم شنوا کمک می‌کند که صحبت‌های ارائه‌ دهنده را بهتر متوجه شوند.این زیرنویس‌های زنده پاورپوینت از ۱۲ زبان مختلف پشتیبانی کرده و می‌توانند صحبت‌ها را تشخیص داده و به […]

خبرهای کوتاه