برنامه ویزیت؛ به خانه ها راه می یابد، ویزیت برنامه ی استارت‌آپ جدیدی است که با تحول بزرگی در ارائه خدمات درمان در منزل در راه خانه هایمان است و این برنامه با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات درمانی، می تواند سطح انتظار بیماران را اقزایش دهد تا عرصه را برای حضور سایر […]

خبرهای کوتاه